Yabancı Dil Dersleri

İŞ TANIMI

Unvan                          : Öğretmen Eğitmeni

Bağlı olduğu birim  : İngilizce Dil Programları Direktörü (İDPD)

 

A)     Genel Sorumlulukları

  1. Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı öğretmenleri için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,
  2. Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı öğretmenleri için uzun vadeli eğitim ve mesleki gelişim faaliyetlerini araştırmak,
  3. Öğretmenlerin kendi aralarında, bu birim ile, İngilizce Dil Programları Direktörü (İDPD) ve diğer kurumlarda çalışan eğitmenler ile etkin iletişim kurmalarını sağlamak,
  4. Kalite güvencesinin sağlanmasında İDPD’ye ve Akademik Koordinatöre (AK) yardım etmek,
  5. Performans yönetimi döngüsünün sonunda öğretmenlerin başarılarını değerlendirecek süreçleri oluşturmak,
  6. Birimin ilgili idari işlerini yürütmek,
  7. Gereken diğer görevleri yerine getirmek.

 

B)     Özel Sorumluluklar

1.  Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı öğretmenleri için eğitim faaliyetlerini şunları yerine getirerek düzenler ve yürütür:

a)      İDPD ve AK ile koordinasyon halinde çalışarak öğretmenlerin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını saptamak,

b)      Derslerde öğretimi iyileştirmek amacıyla belirlenen konularda hizmetiçi eğitimler, çalıştaylar ve eğitimler düzenlemek ve yürütmek,

c)      Öğretmenlere danışmanlık, meslektaşlar tarafından yapılan gözlemler, video gözlemleri ve diğer gelişim faaliyetleri (Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri) hakkında bilgi ve destek vermek,

d)      Hazırlık Programı’nda yeni çalışmaya başlayan öğretmenlerin yanı sıra halihazırda çalışmakta olan öğretmenlerin sınıf içi gözlemlerini yürütmek,

e)      Gözlem öncesi ve sonrasında yapılan toplantılarda öğretmenlere geribildirim vermek, öğretim ve öğrenim konularında destek vermek, yapılması gerekenlere karar vermek ve öğretmenlerin zayıf ve güçlü yönlerini göz önünde bulundurarak daha fazla eğitim faaliyeti oluşturmak,

f)       Öğretmenliğe yeni başlamış veya üniversitemizde çalışmaya yeni başlamış öğretmenler için deneme süresi boyunca eğitim programları (Hizmet Öncesi Eğitim) düzenlemek,

g)      Hazırlık Programı’nda çalışmaya yeni başlamış öğetmenler ile halihazırda çalışan öğretmenlerin kaynaşmasını sağlamak için akademik yılın başında eğitim faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,

h)      Öğretmenlere ihtiyaçları doğrultusunda özel bireysel eğitim vermek.

 

2. Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı öğretmenleri için uzun vadeli eğitim ve mesleki gelişim faaliyetlerini aşağıdakileri yerine getirerek araştırır:

 

a) İngilizce öğretimi ve eğitim konularındaki gelişmeleri, ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerini, konferansları, seminerleri ve çalıştayları yakından takip etmek,

b) Hazırlık okulundaki eğitim ve gelişim ihtiyaçları hakkında araştırma yapmak ve tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini sistematik olarak değerlendirmek,

c) Öğretim ve eğitimi iyileştirmek amacıyla araştırma projeleri başlatmak ve yürütmek,

d) Öğretmenlerden ve diğer fakülte üyelerinden gelen geribildirimleri değerlendirerek gelecek akademik yıl için yeni eğitim faaliyetleri planlamak.

 

3. Aşağıda sıralananlar aracılığıyla öğretmenlerin kendi aralarında, bu birim ile, İngilizce Dil Programları Direktörü (İDPD) ve diğer kurumlarda çalışan eğitmenler ile etkin iletişim kurmalarını sağlar:

 

a) AK, İDPD ve öğretmenlerle düzenli toplantılar yaparak öğretmenlerin müfredatı sınıfta uygularken desteğe ihtiyaç duyduğu alanları görüşmek,

b) AK, İDPD ve öğretmenlerle toplantılar yürüterek ve aralarında koordinasyon sağlayarak eğitim ve gelişim konularını ve devam etmekte olan çalışmaları görüşmek,

c) Okul çapında devam etmekte olan tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri hakkında öğretmenlere bilgi vermek,

d) Diğer eğitmenler, eğitim grupları, kurumlar ve alandaki diğer kuruluşlar ile sürekli ve verimli iletişim kurmak ve sürdürmek,

e) Ulusal ve uluslararası konferanslara katılmak ve bildiri sunmak; (Konferans veya seminerlere katılım masrafları, ancak mütevelli heyeti tarafından onaylandığında karşılanabilir)

f) Bilgi öğretim felsefesini tanıtmak amacıyla eşitli dil eğitim kurumlarında çalıştaylar ve seminerler vermek.

 

4. Kalite güvencesinin sağlanmasında İDPD’ye ve AK’ye şu şekilde yardım eder:

 

a) İngilizce Hazırlık Programı’nda çalışanlar arasında gelişim, işbirliği ve güven ortamı yaratmak,

b) AK’ye ve İDPD’ye öğretmenlerin değerlendirmelerinde yardım etmek ve performans yönetimi döngüsünün sonunda öğretmenlerin başarılarını değerlendirmek için gereken süreçleri oluşturmak,

c) Öğretmenleri ders içinde gözlemlemek ve gözlem öncesi ve sonrası toplantılarla gelişimleri üzerine geribildirim vermek,

d) İngilizce Hazırlık Programı’ndaki tüm öğretmenlerin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını saptamak,

e) Tutarlılığı ve eğitimde kalite standardını sağlamak amacıyla öğretmenlere SMG etkinlikleri hakkında bilgi ve destek vermek,

f)  Öğretmenlerin danışmanlık, meslektaşlar tarafından yapılan gözlemler, video gözlemleri ve diğer gelişim faaliyetlerine (Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri) katılmalarını sağlamak,

g) Öğretmenleri üniversitenin bünyesinde ve dışındaki tüm eğitim etkinlikleri hakkında bilgilendirmek,

h) İngilizce öğretimi ve eğitim alanlarındaki yeni gelişmeleri yakından takip etmek.

 

5. Aşağıda sıralananlar ile performans yönetimi döngüsünün sonunda öğretmenlerin başarılarını değerlendirmek için gereken süreçleri oluşturur:

 

a) Kurumdaki öğretmenlerin yıllık değerlendirme prosedürlerine dahil olmak,

b) Eğitimi daha verimli olması yönünde geliştirmek amacıyla değerlendirme sürecinden yararlanmak,

c) Gözlem öncesi ve sonrası toplantılar aracılığıyla çalışanlara yapıcı geribildirimde bulunmak,

d) İlgili dökümanları hazırlamak ve zamanında teslim etmek.

 

6. Aşağıda sıralananlar ile birimin ilgili idari işlerini yürütür:

 

a) Planlanan, tamamlanmış olan ve değerlendirilen eğitim ve gelişim etkinliklerinin kayıtlarını tutmak,

b) Eğitim ve gelişim faaliyetleriyle ilgili tüm materyalleri, belgeleri, notları, ders planlarını, değerlendirme raporlarını, İngilizce öğretimi kaynak materyallerini vs. düzenlemek, dosyalamak ve paylaşmak,

c) Öğretmenleri okul içindeki tüm eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek;

d) İngilizce öğretimi politikasını ve prosedürlerini geliştirmeye katkıda bulunmak,

e) Gözlem ve geribildirimlerin kayıtlarını doğru şekilde tutmak ve bunları AK, İDPD ve İnsan Kaynakları Birimine zamanında teslim ederek öğretmenlerin kişisel dosyalarında tutulmalarını sağlamak.

 

7. İlgili diğer görevleri yerine getirir

 

a) gerektiğinde İDPD tarafından talep edilen diğer görevleri yerine getirir.